Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0021854: Most ev.č. 2893-1 Semily
Základní údaje
Most ev.č. 2893-1 SemilyPředmětem veřejné zakázky je oprava mostu ev. č. 2893-1. Objekt přemosťuje komunikaci III/2893 nad tokem Jíloveckého potoka. Celková šířka mostu je asi 210m. Jeho stáří je okolo 100 let. První část mostu je od napojení ulice Jílovecká na Benešovskou po křižovatku ulic Koštofranská a Jílovecká. Jedná se o most s nosnou konstrukcí z žb desky uloženou na kamenných opěrách tl. 1,1m, světlost otvoru 2,1m, výška nad dnem stálé vodoteče je 1,0m. Druhá část se nachází přímo v křižovatce Jílovecké a Koštofranské ulice, její šířka činí 15,6m. Nosná konstrukce je tvořena kamennými deska uloženými na ocelových nosnících (kolejnice), desky jsou lokálně přímo pojížděné, z větší části však překryty asfaltovým betonem. Světlost otvoru činí 2,0m, výška nad dnem vodoteče je 1,6m. Spodní stavba je ze spárovaného kamenného zdiva. První dvě části jsou ve správě Libereckého kraje – správy silnic. Třetí část tvoří žb prefabrikované desky uložené na lepence. Kolem odvodňovačů je vytvořena monolitická dobetonávka. Realizace objektu proběhne ve dvou etapách. Před zahájením demoličních prací je nutné ochránit stabilitu svahu za demolovanými opěrami mostu pomocí nekotvené záporové stěny. Demolice stávající konstrukce mostu bude probíhat strojově po částech, s velkou opatrností. V první etapě budou odstraněny v daném rozsahu živičné vrstvy silnice ve směrovém oblouku na křižovatce Jílovecká – Benešovská. Demolovány zde budou pravá i levá opěra, vždy v paženém výkopu. Na vtoku bude rozebrána i část levého (po směru toku potoka) kamenného křídla tak, aby zde mohlo být provedeno převedení vody do provizorní roury. Ve druhé etapě bude bourána zcela opěra levá po celé délce Jílovecké ulice (zůstane vždy pouze část základu jako „podstavec“ pod provizorní rouru k převedení potoka), pravá opěra zde bude sloužit jako pažení z důvodu stísněných podmínek a nemožnosti realizace pažící stěny až za ní (soukromé pozemky). Při provádění prací je z důvodu vysoké HPV a vody z potoka nutné zajistit čerpání prosáklé vody ze stavebních jam. VZ0021854P17V00119868 ZZVZ/0030/17Stavební práceZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníUkončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázkyNe (veřejná zakázka)07.03.20178 909 534,92 Kč s DPH, 7 363 251,98 Kč bez DPH, 1 546 282,94 Kč hodnota DPH7 290 584 Kč s DPH, 6 025 276,03 Kč bez DPH, 1 265 307,97 Kč hodnota DPH27.06.201707.03.2017NeNe
Další údaje
06.04.2017 09:3006.04.2017 09:30
Kontaktní osoba
Ing. Vladimíra Zítkovávladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25317628
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
7 290 584 Kč s DPH, 6 025 276,03 Kč bez DPH, 1 265 307,97 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-21-g5c7d9a89V provozu