Přihlášení
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0023621: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy
Základní údaje
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy Projekt bude analyzovat území vybraných vodních toků, ve kterém již existují prvky protipovodňové ochrany. V povodí Lužické Nisy jsou města a obce, která jsou stále ohrožována povodněmi, a pro které je nutné najít vhodnou protipovodňovou ochranu. Mezi posuzovanými vodními toky je také úsek Lužické Nisy, který je vymezen jako oblast s potenciálním povodňovým rizikem. Cílem projektu je tedy detailní řešení tohoto úseku se snahou snížení povodňového ohrožení. Systém řešení bude vycházet z Metodiky Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod, která stanovuje postup kompletního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření (Věstník, 2008) – viz příloha č. 6. Opatření budou sledovat několik cílů: • posouzení stávajících historických hrázových systémů jako prostředků protipovodňové ochrany (účelu a funkce) • zvýšení retence vody v povodí, • umožnění neškodného rozlivu vody v nivě, • zachycení povodňových průtoků v suchých retenčních nádržích (poldrech) • ochrana intravilánu přírodě blízkými úpravy vodních toků. Předmět zakázky bude rozdělen do celkem pěti logických celků v souladu s dokumentem „Požadavky na projektovou dokumentaci pro podání žádosti o stanovisko OOV MŽP k závěrečnému vyhodnocení akce podpořené z prostředku Operačního programu Životní prostředí“ (Praha, červen 2015, verze 1.1) viz příloha č. 5: A. Analytická část, B. Návrhová část, C. Majetkoprávní vypořádání, D. Vyhodnocení, E. Koncept DUR, F. Ostatní práce Všechny výše uvedené části jsou podrobně popsány v příloze č. 4 zadávací dokumentace Dokumentace projektového záměru: „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“. VZ0023621P17V00121603 ZZVZ/0019/17SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)18.04.20173 968 488 Kč s DPH, 3 279 742 Kč bez DPH, 688 746 Kč hodnota DPH19.07.201718.04.2017NeNe
Další údaje
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Hana Čepičková+420 485 226 579hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
CZ
3 279 742 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
46347526
AQUATIS a.s.
CZ
3 465 390 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
47116901
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.1-175-g52699aafV provozu