Přihlášení
Olomoucký krajJeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany, Česká republika60609460
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0027756: Projektová dokumentace: „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“
Základní údaje
Projektová dokumentace: „SMN a.s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zpracování či zajištění geodetického doměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace - vypracování dokumentace bouracích prací – dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby, a to vše podle podmínek této výzvy, - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to vše podle podmínek této výzvy, - výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby a zajištění souhlasu s odstraněním stavby, zajištění dokladové části, - výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla - výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby, a to vše podle podmínek této výzvy. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nového pavilonu interny v areálu nemocnice ve Šternberku na základě zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), který je situovaný poblíž hlavního vstupu do nemocnice. Jedná se o pětipodlažní objekt (1. PP + 1. až 4. NP) obdélníkového půdorysu spojený se sousedními pavilony chirurgie a pavilon Společné vyšetřovací a léčebné složky (SVLS) nadzemními spojovacími lávkami. Výška nového pavilonu interny odpovídá výšce sousedního stávajícího pavilonu s chirurgicko-traumatologickým oddělením. Pro výstavbu nového pavilonu interny je třeba odstranit současný objekt ředitelství nemocnice a objekt trafostanice. Objekt trafostanice bude napřed přemístěn do objektu pro potřeby lékárny, prádelny, údržby a skladů. Provoz lékárny bude zachován, prostory prádelny budou demolovány. Předmětem je také řešení nového venkovního parkoviště v místě za objektem energocentra a celkového dopravního řešení dotčeného stavbou z důvodů bezpečného průjezdu sanitních vozů a zásobování. Podkladem pro zpracování DSP a DPS je DUR označená názvem „Novostavba interního pavilonu Nemocnice Šternberk“ zpracovaná společností Karlínblok, s.r.o., v 11/2016. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny řešení a doplnění nutných prostor a vybavení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro tento typ zařízení. Projektová dokumentace musí zahrnovat: - napojení nové přístavby na energie (přípojka vody, kanalizace, slaboproudu, plynu, elektro, apod.) - napojení na chodníky a komunikace, zpevněné plochy pro parkovací stání a parkoviště, ozelenění prostoru u objektu. - přeložky stávajících inženýrských sítí - kanalizace, voda, plyn, elektro, areálové osvětlení, horkovod apod., které se nachází v prostorách staveniště. VZ0027756P17V00126149 Z2017-034154 65790/2017SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)21.07.20174 894 450 Kč s DPH, 4 045 000 Kč bez DPH, 849 450 Kč hodnota DPH01.12.201721.07.2017NeNe
Další údaje
16.08.2017 10:0016.08.2017 10:01
Kontaktní osoba
Ing. Aleš Berkazaměstnanec+420 585 508 281a.berka@kr-olomoucky.cz
Zadavatel
Z0001005Olomoucký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný60609460
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
25388606
MR Design CZ, s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
26920522
Adam Rujbr Architects s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
26821940
PPS Kania s.r.o.
CZ
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
26920522
Adam Rujbr Architects s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2018Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v3.3.1.4-5-gf6d0dbffV provozu