Přihlásit
Obec Polepy- 112, 41147 Polepy - Polepy, Česká republika00264202
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0002577: Snížení energetické náročnosti OÚ Polepy
Základní údaje
Snížení energetické náročnosti OÚ PolepyPředmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je provedení stavebních prací – zateplení objektu Obecního úřadu v obci Polepy, a to za podmínek a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací s výkazem výměr a zadávací dokumentací, jež tvoří nedílnou součást této výzvy. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dále jen „PD“), která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby – výkaz výměr. K realizaci projektu byl vypracován energetický audit (dále jen „EA“), který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění veřejné zakázky a která je součástí zadávacích podmínek jako př. č. 5 technická specifikace (přiložena elektronicky na CD nosiči). Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Energy Benefit Centre a.s.. Opatření daná EA budou plně respektována a splněna.VZ0002577P15V00102285 003-2015Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)09.03.20152 490 561,76 Kč s DPH, 2 085 315,5 Kč bez DPH, 432 246,26 Kč hodnota DPH05.05.2015NeNe
Další údaje
25.03.2015 10:0025.03.2015 10:05
Kontaktní osoba
Ing. Marie Harantová osoba pověřená výkonem zadavatelských činností +420 417 633 288+420 607 949 872europrojekty@europrojekty.cz
Zastupující osoba
Zbyněk Hodysstarosta obce Polepy+420 416 787 135+420 602 446 841ou.polepy@seznam.cz
Zadavatel
Z0000780Obec PolepyObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00264202
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
25215078
3xN spol. s r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu