Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dynamický nákupní systém
Dokumenty
Archiv dokumentů
18193: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy zpracování projektové dokumentace
Základní údaje
Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy zpracování projektové dokumentacePředmětem této zakázky je zhotovení projektové dokumentace (díla) pro realizaci a rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice (MKDS) o nové kamery do stávajících kamerových bodů (KB) a zároveň o nové KB. V obou případech se jedná o kamery pro měření a sledování dopravy na území města České Budějovice. To znamená, že předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektu na úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) včetně zajištění všech potřebných povolení pro realizaci záměru – to může být pro jednotlivé části záměru územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP), územní souhlas, stanovení místní úpravy, případně vyjádření dotčených orgánů. Součástí díla bude i posouzení a případný projekt úpravy stávajících pěti pevných kamer pro možnost doplnění o systém rozpoznávání registračních značek (RZ). Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová dokumentace (PD), která bude vyhotovena ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Součástí veřejné zakázky je zajištění autorského dozoru při následné realizaci stavby. - PD ve stupni DUR, zpracování dokumentace pro podání žádosti o územní souhlas dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků a připomínek objednatele. Zpracování PD ve stupni DUR zahrnuje veškeré potřebné výkony včetně inženýrské činnosti, tj. především projednání DUR, získání potřebných vyjádření a stanovisek. - PD ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), zpracování dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků a připomínek objednatele. Zpracování PD ve stupni DSP zahrnuje veškeré potřebné výkony, včetně inženýrské činnosti, tj. především projednání DSP, získání potřebných vyjádření a stanovisek atd. - PD ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDSP), v rámci dokumentace PDSP bude zpracován neoceněný a oceněný položkový rozpočet stavby v členění po stavebních objektech v podrobnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zejména dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, jednotlivé položky ve výkazu výměr budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl "CZ-CC" a Klasifikace produkce "CZ-CPA". PDPS bude dokončena a předána zhotovitelem objednateli v počtu 6 výtisků a 1x nosič CD, který bude obsahovat kompletní PD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a výkaz výměr bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu např. .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ (oceněná verze a neoceněná verze) a textové části PD ve formátu WORD. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, zejména pak vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb. 18193P18V00147846 112SlužbyNákup v DNSNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)01.11.201801.11.2018NeNe
Další údaje
27.11.2018 10:00
Kontaktní osoba
Lenka Tancerováadministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 215tanceroval@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Jiří Svobodaprimátor městasvobodaj@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18193 - Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy zpracování projektové dokumentace.crt
01.11.2018 14:40:56466 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu