Přihlásit
Město PísekVelké náměstí 114/3, 39701 Písek - Vnitřní Město, Česká republika00249998
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058814: Projektová dokumentace - VDJ Hradiště, Písek (nový)
Základní údaje
Projektová dokumentace - VDJ Hradiště, Písek (nový)Předmětem veřejné zakázky je dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr za účelem realizace rekonstrukce stávajícího vodojemu Hradiště. Předmětem rekonstrukce budu kompletní výměna potrubí za nerezové včetně všech armatur, optimalizace dimenzí a prostorového vedení, instalace nových čerpadel, úprava elektromotorické části, nová stavební elektroinstalace, eventuální doplnění či výměna čidel MAR a průtokoměrů a jejich opětovné připojení na řídící systém ÚV. U stavební části bude navržena oprava podlah, úpravy, doplnění, ubourání soklů výměna schodiště, oprava podest, oprava či výměna zábradlí, dveří a podobně. Nově bude navržen systém ventilace komor s filtrací vzduchu dle platné normy. V komoře budou provedeny nové nátěry. Stavebně-technický průzkum nebude prováděn. Rekonstrukce bude prováděna za provozu úpravny vody a vodojemu. Tuto podmínku je nutno zohlednit při návrhu projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle dalších platných souvisejících předpisů. Rovněž bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, resp. s prováděcí vyhláškou nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí předmětu veřejné zakázky je i polohopisné a výškové zaměření zájmového území a rovněž všechny nezbytné práce, činnosti a průzkumy pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Součástí jsou i veškeré práce, činnosti a průzkumy zde neuvedené, o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému provedení díla nezbytné.VZ0058814P18V00148462 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuZadánaNe (veřejná zakázka)15.11.2018504 570 Kč s DPH, 417 000 Kč bez DPH, 87 570 Kč hodnota DPH07.02.2019758417515.11.2018NeNe
Další údaje
30.11.2018 09:0030.11.2018 09:10
Kontaktní osoba
Ing. Roman Honzík+420 608 572 954honzik@vspisek.com
Zadavatel
Z0001380Město PísekObec nebo městská část hlavního města PrahyČeská republikaJiný00249998
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
25184750
EKOEKO s.r.o.
CZ
540 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
28159721
VAK projekt s.r.o.
CZ
417 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
26475081
Sweco Hydroprojekt a.s.
CZ
520 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
28159721
VAK projekt s.r.o.
CZ
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu