Přihlásit
Město PísekVelké náměstí 114/3, 39701 Písek - Vnitřní Město, Česká republika00249998
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0058814: Projektová dokumentace - VDJ Hradiště, Písek (nový)
Základní údaje
Projektová dokumentace - VDJ Hradiště, Písek (nový)Předmětem veřejné zakázky je dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr za účelem realizace rekonstrukce stávajícího vodojemu Hradiště. Předmětem rekonstrukce budu kompletní výměna potrubí za nerezové včetně všech armatur, optimalizace dimenzí a prostorového vedení, instalace nových čerpadel, úprava elektromotorické části, nová stavební elektroinstalace, eventuální doplnění či výměna čidel MAR a průtokoměrů a jejich opětovné připojení na řídící systém ÚV. U stavební části bude navržena oprava podlah, úpravy, doplnění, ubourání soklů výměna schodiště, oprava podest, oprava či výměna zábradlí, dveří a podobně. Nově bude navržen systém ventilace komor s filtrací vzduchu dle platné normy. V komoře budou provedeny nové nátěry. Stavebně-technický průzkum nebude prováděn. Rekonstrukce bude prováděna za provozu úpravny vody a vodojemu. Tuto podmínku je nutno zohlednit při návrhu projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle dalších platných souvisejících předpisů. Rovněž bude v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, resp. s prováděcí vyhláškou nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí předmětu veřejné zakázky je i polohopisné a výškové zaměření zájmového území a rovněž všechny nezbytné práce, činnosti a průzkumy pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání. Součástí jsou i veškeré práce, činnosti a průzkumy zde neuvedené, o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému provedení díla nezbytné.VZ0058814P18V00148462 SlužbyVeřejná zakázka malého rozsahuNeukončenaNe (veřejná zakázka)15.11.201815.11.2018NeNe
Další údaje
30.11.2018 09:0030.11.2018 09:10
Kontaktní osoba
Ing. Roman Honzík+420 608 572 954honzik@vspisek.com
Zadavatel
Z0001380Město PísekObec nebo městská část hlavního města PrahyČeská republikaJiný00249998


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-28-g9ee5d17eV provozu