Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0059473: Oprava zhášecích komor pro HDV řady 230, 240 a 340
Základní údaje
Oprava zhášecích komor pro HDV řady 230, 240 a 340Předmětem této zakázky jsou opravy zhášecích komor hnacích kolejových vozidel řady 230, 240 a 340 (dále jen „ZK“) dle níže uvedené bližší specifikace včetně předpokládaných počtů a dle podmínek Zadavatele stanovených v této Výzvě, návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů (dále jen „Dílo“). Jednotlivé opravy ZK budou zadávány dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, návrhu Rámcové smlouvy o dílo a v přílohách těchto dokumentů. Jednotlivé Opravy budou zadávány dle aktuálních potřeb Zadavatele na základě samostatných objednávek. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného.VZ0059473P18V00148879 613/2018SlužbyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZadánaNe (veřejná zakázka)26.11.201826.11.2018NeNe
Další údaje
10.12.2018 14:00
Kontaktní osoba
Bc. Pavel MikolášVedoucí skupiny obchodu+420 725 336 645pavel.mikolas@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu