Přihlásit
Liberecký krajU Jezu 642/2a, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Česká republika70891508
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0060060: Silnice II/278 Český Dub, sanace opěrné zdi
Základní údaje
Silnice II/278 Český Dub, sanace opěrné zdiPředmětem veřejné zakázky je sanace svahu a rekonstrukce lávky u silnice II/728 v Českém Dubu. Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů, SO 201 Rekonstrukce lávky a SO 251 Sanace svahu. SO 201 – Rekonstrukce lávky přes Rašovku Stávající lávka pro pěší je dle hlavní mostní prohlídky v havarijním stavu. V rámci rekonstrukce bude provedeno kompletní odstranění stávající konstrukce, včetně spodní stavby a vybudování nové spodní stavby. Opěra bude tvořena monolitickým železobetonem. Pravobřežní opěra bude dilatována od boku zdi SO. Pravobřežní opěra s křídlem je součástí SO 251 Sanace svahu. Nosná konstrukce lávky je navržena z válcovaných profilů IPE 240. Tyto nosníky jsou příčně ztuženy válcovaným profilem IPE 140. Mostovka je navržena z roštů z kompozitu tloušťky 38mm s oky 14x14mm. SO 251 – Sanace svahu Stávající pata svahu je tvořena rozpadající kamennou rovnaninou nebo kamennou zdí s vypadaným spárováním. Zeď je rozvolněná a nestabilní a v patě zdi protéká potok Rašovka. Potok bude dočasně zatrubněn v kombinaci se zřízením těsnící hrázky, které přehradí koryto potoka a svede vodu do trubního systému. Tento trubní systém bude využit při stavbě SO 201. Rekonstrukcí se rozumí kompletní odstranění stávající konstrukce zdi. Nově rekonstruovaná zeď bude tvořena monolitickým železobetonem. Na korunu zdi je navržena monolitická železobetonová římsa. Výkop na rubu zdi bude zasypán a zhutněn. Rub zdi bude odvodněn rubovou. Drenáž bude opatřena drenážním betonem a sloupcem ochranného drenážního obsypu. Na římsu bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní dodatečné kotvené přes patní desku. Dno koryta vodoteče bude opatřeno kamenným záhozem, který bude příčně zakončen betonovým prahem. VZ0060060P18V00149240 VZMR/0206/18Stavební práceVeřejná zakázka malého rozsahuZrušenaNe (veřejná zakázka)04.12.201804.12.2018NeNe
Další údaje
20.12.2018 10:00
Kontaktní osoba
Bc. Eva Trosbergováeva.trosbergova@kraj-lbc.cz
Zadavatel
Z0000858Liberecký krajKraj a hl.m.PrahaÚzemní samosprávní celekJiný70891508


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-88-g1ac0f394V provozu