Přihlásit
Statutární město České Budějovicenám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37001 České Budějovice - České Budějovice 1, Česká republika00244732
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dynamický nákupní systém
Dokumenty
Archiv dokumentů
18242: REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁPADNÍ TRIBUNY FOTBALOVÉHO STADIONU DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Základní údaje
REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁPADNÍ TRIBUNY FOTBALOVÉHO STADIONU DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACEPředmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace pro realizaci výměny stávající střešní krytiny fotbalového stadionu Dynamo České Budějovice za samostatné střešní vrchlíky dle ostatních tribun fotbalového stadionu. Nosná konstrukce střechy bude zachována, opatřena novými vazničkami mezi jednotlivými ocelovými konzolami a upravena na základě konstrukčního projektu vypracovaného projekční kanceláří „Ing. Miloslav Nutil – STATIK“. Pro odvod dešťové vody z nových úžlabí budou použity stávající okapní žlaby. Předmětem plnění veřejné zakázky je projektová dokumentace (dále jen "PD"), která bude vyhotovena ve stupni pro společné územní a stavební řízení, dále ve stupni pro provedení stavby. - PD ve stupni dokumentace pro společné povolení (dále jen "DSP"), zpracování dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků a připomínek objednatele. Zpracování PD ve stupni DSP zahrnuje veškeré potřebné výkony, včetně inženýrské činnosti, tj. především projednání DSP, získání potřebných vyjádření a stanovisek atd. - PD ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen "PDSP"), v rámci dokumentace PDSP bude zpracován neoceněný a oceněný položkový rozpočet stavby (v příslušném formátu) v členění po stavebních objektech v podrobnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zejména dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, jednotlivé položky ve výkazu výměr budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl "CZ-CC" a Klasifikace produkce "CZ-CPA". PDPS bude dokončena a předána zhotovitelem objednateli v počtu 6 výtisků a 1x nosič CD, který bude obsahovat kompletní PD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a výkaz výměr ve formátech specifikovaných smlouvou a textové části PD ve formátu WORD. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, zejména pak vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb. 18242P18V00149654 112SlužbyNákup v DNSNespecifikovánoNeukončenaNe (veřejná zakázka)13.12.201813.12.2018NeNe
Další údaje
11.01.2019 09:0011.01.2019 09:00
Kontaktní osoba
Ing. Dagmar Machováadministrátorka veřejné zakázky+420 386 803 213machovad@c-budejovice.cz
Zastupující osoba
Ing. Svoboda Jiříprimátor městasvobodaj@c-budejovice.cz
Zadavatel
Z0001977Statutární město České BudějoviceObec nebo městská část hlavního města PrahyÚzemní samosprávní celekJiný00244732
Informace o veřejném certifikátu
18242 - REKONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ ZÁPADNÍ TRIBUNY FOTBALOVÉHO STADIONU DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.crt
07.12.2018 15:50:02466 B
Stáhnout


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-8-g0ffb54d2V provozu