Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0062032: SOKV České Budějovice - Zateplení střechy rotundy I
Základní údaje
SOKV České Budějovice - Zateplení střechy rotundy IPředmětem zakázky je provedení díla – s názvem SOKV ČB - Zateplení střechy rotundy I., SOKV České Budějovice, Novohradská 393, 370 01 České Budějovice (dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr vypracované firmou Czech Projekt s.r.o., Nad Hřištěm 208, 373 24 Římov, IČO 45023981 (dále jen „PD“). Součástí Díla bude i likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Součástí Díla bude i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání této dokumentace Zadavateli ve 2 vyhotoveních a 2x v digitální podobě na CD. Digitální podoba na CD bude obsahovat verzi v editovatelné formě (formát .dwg, Word a Excel) a verzi ve formátu pdf. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele bez využití dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená Zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona.VZ0062032P19V00150498 3/2019-O1/2Stavební práceZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.ZadánaNe (veřejná zakázka)14.01.201914.01.2019NeNe
Další údaje
31.01.2019 12:00
Kontaktní osoba
Ing. Zdeněk LevýSpecialista investic a nákupu+420 602 592 031zdenek.levy@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu