Přihlásit
ČD Cargo, a.s.Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha - Holešovice, Česká republika28196678
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0063510: Dodávky křemičitého písku pro trakční účely
Základní údaje
Dodávky křemičitého písku pro trakční účelyPředmětem této zakázky jsou dodávky sušeného křemičitého písku pro trakční účely (dále také jako „Zboží“) dle podmínek Zadavatel stanovených ve Výzvě, návrhu Rámcové kupní smlouvy a v přílohách těchto dokumentů, zejména přílohy č. 1 Smlouvy – Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 – novelizace 09/2008 (dále také jako „Pokyn“). Jednotlivé dodávky Zboží budou zadávány dle aktuální potřeby Zadavatele na základě samostatných objednávek. Zakázka je financována z vlastních zdrojů, pro financování nebude využito dotací či jiných zdrojů veřejných financí. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujícími veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.VZ0063510P19V00151532 61-2019-O1/2DodávkyZakázka zadaná na základě výjimkyNespecifikovánoZakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.NeukončenaNe (veřejná zakázka)06.02.201906.02.2019NeNe
Další údaje
26.02.2019 10:00
Kontaktní osoba
Ing. Petr KuchařSpecialista nákupu a zásobování+420 725 587 184petr.kuchar@cdcargo.cz
Zadavatel
Z0000988ČD Cargo, a.s.Akciová společnostÚzemní samosprávní celekJiný28196678


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.10-77-g9770acf5V provozu