Přihlásit
Knihovna AV ČR, v. v. i.Národní 1009/3, 11000 Praha - Staré Město, Česká republika67985971
ProfilyProfil zadavatele
CZ
Registrace
Specifikace zakázky
Základní údaje
Dokumenty
Archiv dokumentů
VZ0019545: Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU
Základní údaje
Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHUPředmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dobu 45 měsíců, kdy v rámcové dohodě jsou všechny podmínky plnění konkrétně vymezeny. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové dohodě, a to na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy účastníkem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V rámci těchto dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude účastník opakovaně vykonávat programátorské práce až do vyčerpání celkového limitu plnění ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo do uplynutí doby, na kterou bude rámcová dohoda uzavřena (dle toho, která skutečnost nastane dříve). Podrobně je postup při uzavírání dílčích smluv o dílo popsán v rámcové dohodě přiložené k zadávací dokumentaci. 1. Obecný předmět plnění pro stanovení nabídkové ceny Předmětem plnění veřejné zakázky jsou programátorské práce podporující výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu INDIHU, jejichž výstupy jsou definovány zadáním projektu, který byl schválen OVV MK ČR: · Vytvoření zastřešující platformy INDIHU · Vývoj open source softwaru pro vytváření virtuálních výstav · Vývoj open source virtuální znalostní báze · Integrace open-source OCR mechanismu Tyto výsledky musí splňovat charakteristiku výsledků předkládaných do systému hodnocení výzkumu a vývoje RIV v hodnotách „R“ (software), „Ztech“ (ověřená technologie) nebo „Gfunk“ (funkční vzorek). Za splnění předmětu plnění ze strany dodavatele bude považováno akceptování výše uvedených deklarovaných výsledků projektu INDIHU ve funkční podobě zadavatelem veřejné zakázky. Veškerá softwarová řešení budou v rámci projektu vyvíjena jako open source pod licencí zvolenou zadavatelem. V rámci vývojových prací se bude vítězný dodavatel řídit pokyny členů řešitelského týmu projektu INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities, neboť na výše uvedené výstupy programátorských prací navazují i další vědecké činnosti. Dodavatel tak bude řešit výzkumné práce dle konkrétních zadání směřujících do určitých výstupů v každém kalendářním roce na základě metodologie definované řešiteli projektu. V rámci této veřejné zakázky bude hodnocena nabídková cena za 1 člověkoden (čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho 8 hodinového pracovního dne). Fakturovány budou pouze reálně odpracované člověkodny. Celkový finanční objem všech dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody nepřekročí celkovou předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky. Vývoj bude probíhat kompletně a výhradně pro platformu JAVA, aby byla zajištěna přenositelnost a zároveň kompatibilita s prostředím používaným zadavatelem. Zdrojový kód všech výsledných nástrojů bude uvolněn pod GNU/GPL licenci a nesmí být závislý na žádné proprietární uzavřené knihovně či jiné externí komerční/placené součásti/modulu. Správa zdrojových kódu při vývoji, a následně údržbě, bude založena na některém z obecně používaných otevřených systémů pro správu a verzování zdrojových kódů - SVN, GitHub apod. Dále zadavatel požaduje využití některého z nástrojů pro správu, řízení a automatizaci buildu aplikací - např. Maven, Gradle. Součástí prostředí pro správu projektu bude i podpora uživatelských Issues a Wiki pro vedení příslušné dokumentace k jednotlivým vyvíjeným nástrojům. Nástroje budou provozovány jako webové služby. Pokud budou výsledné nástroje využívat externí aplikace, např. SQL databázi, musí být tyto opět pod některou z volných opensource licencí, tedy volně dostupné. Při vývoji zadavatel preferuje maximálně možné využití příslušných opensource frameworků, např. JAVA Spring, JSF, Struts, Hibernate apod. Jako běhové prostředí zadavatel preferuje GNU/GPL Linux. Další specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci. VZ0019545P16V00117745 Z2017-008169SlužbyZjednodušené podlimitní řízeníPodlimitníZadánaNe (veřejná zakázka)22.12.20163 448,5 Kč s DPH, 2 850 Kč bez DPH, 598,5 Kč hodnota DPH953 510,25 Kč s DPH, 788 025 Kč bez DPH, 165 485,25 Kč hodnota DPH09.03.2017141575422.12.2016NeNe
Další údaje
07.02.2017 12:4507.02.2017 13:00
Kontaktní osoba
Petra Nádvorníková+420 286 884 367petra.nadvornikova@otidea.cz
Zastupující osoba
Petra Nádvorníková+420 286 884 367petra.nadvornikova@otidea.cz
Zadavatel
Z0000996Knihovna AV ČR, v. v. i.Veřejná výzkumná instituceÚzemní samosprávní celekJiný67985971
Údaje o účastnících zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
Nabídková cena
Sdružení dodavatelů
Vyloučen z důvodu nízké nabídkové ceny
Odstoupil od smlouvy
00565156
INCAD, spol. s r.o.
CZ
10 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
28145488
NELASOFT Technologies, s.r.o.
CZ
7 000 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
29222389
InQool, a.s.
CZ
2 850 Kč bez DPH
Ne
Ne
Ne
 
 
 
 
 
 
 
Vybraní účastnící zadávacího řízení
IČO
Úřední název
Stát
29222389
InQool, a.s.
CZ
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně uhrazená cena
Rok plnění
Skutečně uhrazená cena
2017
953 510,25 Kč s DPH, 788 025 Kč bez DPH, 165 485,25 Kč hodnota DPH
 
 
 
 
 
 
 


© 2013 - 2019Tender systems s.r.o.Všechna práva vyhrazena.OSTRA - v.3.3.1.12-27-g91c43e9aV provozu